Albert Zomaya, The University of Sydney at DCD Sydney 2018